Stavebnictví od července 2024 čekají změny, které by měly vést ke zjednodušení a zrychlení stavebních řízení. Nově od 1.7.2024 začnou platit všechny části tzv. nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Což s sebou nese mimo jiné i větší volnost pro stavby bez stavebního povolení. Pozor, je vhodné se vždy informovat na stavebním úřadě, jaké podmínky budou pro výstavu vyžadovány a zda nejsou u konkrétního pozemku dána omezení, např. v územním nebo regulačním plánu.

Díky těmto novinkám se stavebníkům uvolňují ruce pro výstavbu „doplňkové“ stavby při rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci bez stavebního povolení. Zahradní stavby se z původních 25 m2 mohou zvětšit na 40 m2 zastavěné plochy při dodržení dalších podmínek – maximální výška 5 m, 1 nadzemním podlaží, podsklepená max. do 3 m s usazením 2 m od hranice pozemku. Stavbě malých domů se podrobněji zabýváme v naší publikaci Jak postavit malý dům.

Přehledný katalog drobných staveb, které si podle našich plánků zvládnete postavit sami, lze prohlédnout ZDE.

Nový stavební zákon rozděluje stavby na drobné (např. stavba do 40 m2 s maximálně jedním nadzemním podlažím), jednoduché (typicky stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci), vyhrazené (stavby dálnic či drah) a ostatní.

Drobnou stavbu definuje nový stavební zákon ve své příloze č. 1. Jde například o:

  • stavby do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, nacházející se na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
  • výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako zahrádkářská osada, a nejde o stavbu pro bydlení, pro rodinnou rekreaci a pro podnikatelskou činnost, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku. (Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb.)

Za drobné stavby se naopak nepovažují například stavby pro bydlení, stavby garáží, … Pro ostatní stavby, které nevyhovují kritériím pro drobnou stavbu, je nutné získat standardní povolení – tzv. povolení k realizaci stavebního záměru. I to se díky novému stavebního zákonu mění.

Inspiraci pro váš nový stavební záměr můžete načerpat v našem přehledu celosvětových Mini domů.

Díky novinkám stavebního zákona by se měl zjednodušit i celý proces stavebního řízení.

  • Stavební záměr bude procházet pouze jedním řízením na stavebním úřadu, kde se bude posuzovat stavba jak z hlediska umístění, tak z hlediska povolení.
  • zkracují se i lhůty pro vydání povolení záměru, např. u RD bude povolení vydáno do 30 dnů od podání žádosti. Lze také zažádat o zrychlené řízení, pokud splněny stanovené podmínky zákonem, mimo jiné doložení souhlasu všech sousedů a dalších účastníků.
  • stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě skrz Portál stavebníka (nový informační systém přímo pro stavební řízení), Cílem je usnadnění komunikace mezi stavebníkem, stavebním úřadem a dotčenými orgány. Přes portál bude možné nahrávat a evidovat projektovou dokumentaci, sledovat celý průběh řízení, nahlížet do evidence a spisů, doplňovat chybějící dokumenty i získávat informace o procesech stavebního řízení, formulářích, … Krom elektronického podání, zůstává i možnost podání v tištěné podobě.