Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak uzemnit hromosvod- uložení zemnícího pásku

Máme-li hotové výkopy, neměli bychom před betonováním zapomenout na instalaci zemnícího pásku, který bude spojen s hromosvodem. Kvalitní uzemnění hromosvodu je nezbytně nutné pro zajištění dostatečné bezpečnosti stavby. Instalaci by měla provádět osoba s vyšší kvalifikací – zkušený hromosvodář. Uložení pásku by mělo být provedeno co nejlépe, aby nebyly potíže s odsouhlasením revizním technikem.

Napojování jednotlivých částí pásku

Materiál zemnícího pásku

Materiál uzemňovacího pásku se vyrábí nejčastěji z pozinkovaného železa FeZn. Jeden běžný metr tohoto pásku váží zhruba 1 kg. Zinek, jak známo, zabraňuje korozi. Ne však navěky, a proto je nutné dbát na to, aby nebyl zemnící pásek vystaven přílišné vlhkosti. Nejčastěji se setkáváme s označením FeZn30/4. Znamená to, že pásek z pozinkovaného železa má průřez 30×4 mm. Pásovina je tedy 3 cm široká a 4 mm tlustá. Další materiál uzemnění hromosvodu může být také měď (Cu) nebo nerez. Z hlediska trvanlivosti jsou to vhodnější varianty, ale jsou podstatně dražší. Také se můžete setkat s ochranou poplastováním. Pásovinu v roli můžeme koupit v různých délkách – 25/50/60 m

Dalšími prvky při montáži zemnící pásoviny jsou různé typy svorek. Svorky, které spojují dva pásky (typ pásek-pásek), pásek a drát, pásek a tyč a tyč a drát. I tyto svorky se vyrábí v provedení v FeZn, nerezu či mědi. Možná budete potřebovat také svorky pro připojení uzemnění k armovacím prutům – ty se nejčastěji dodávají ve variantě FeZn/nerez.

Jednotlivé komponenty uzemnění

Chcete-li mít uzemnění pásku podle těch nejvyšších standardů, můžete investovat i do speciálních podpěr, které slouží pro bezpečné uložení zemnicího pásku na dno výkopu tak, aby nedošlo k vybočení zemniče mimo beton. Tím se zabrání případné korozi.

Dále je vhodné koupit gumoasvalt na ošetření spojů jako ochrana před vlhkostí.

Dalšími prvky jsou zaváděcí tyče pro připojení nadzemní části hromosvodu s uzemňovací soustavou, které nejčastěji seženete ve variantě FeZn /nerez. Základní typy těchto tyčí jsou o průměru 16 mm a délkách kolem

1,5 m až 2 m. Vyrábí se různé typy například s prolisy pro připojení drátů pomocí šroubů, nebo zúžená tyč s horním průměrem 16 mm a dolním 10 mm.

Kniha o stavbě zděného domu

Uložení zemnícího pásku – instalace/montáž

Abychom mohli začít s instalací uzemňovacího pásku, je třeba mít hotové výkopy pro základy. Zemnicí pásek je v podstatě uzavřený obvod, který je na několika místech vyveden nad terén svody – v těchto místech svodů jsou připraveny vývody k zaváděcím tyčím. Použijeme-li FeZn pásky, je třeba vývody opatřit protikorozní ochranou. Svody by měly být vyvedeny k hlavnímu rozvaděči, popř. do technologické místnosti. Protikorozní ochrana platí pro veškeré podzemní spoje. V další části článku se dozvíte jak optimálně uzemnit hromosvod.

Postupujeme podle projektové dokumentace

Zemnicí pásovinu do základových pasů uložte dle plánů a popisu v projektové dokumentaci. V případě, že si nevíte rady a projektová dokumentace Vám dostatečnou odpověď nepodá, neváhejte kontaktovat příslušného projektanta – kontakt na něj bývá v pravém dolním rohu výkresu. Doporučuje se ukládat pásek od místa určeného k napojení zemnicí smyčky nebo uzemnění rozvaděče a bleskosvodu.

Obklopení betonem

Ztuhlý beton bude vždy obsahovat zbytkovou vlhkost, proto bude zaručena kvalitní vodivost. Pásek by měl být každopádně uložen tak, aby byl ze všech stran obklopen betonem. Toho lze docílit následovně:

  1. Použijeme již zmíněné speciální podpěry. Jedná se o typový výrobek, který vyvýší zemnicí pásek nad zeminu, tudíž ho po zalití řídký beton ze všech stran obklopí. Tyto podpěry se umísťují v cca 1–2 m velkých rozestupech. Zapíchají se do první tenké vrstvy betonu ještě před jeho zatuhnutím.
  2. Před vložením zemnicí pásoviny, vytvoříme cca 5 cm vysoký podkladní beton na dně výkopu. Ten zajistí dostatečnou distanci mezi zeminou a páskem.
  3. Místo podkladního betonu nasypeme na dno výkopu makadam (drobný štěrk).
Pohled do výkopu s instalovaným zemnícím páskem

Pásek by měl být ve svislé poloze

Svislá poloha pásku nám zaručí, že nedojde k jeho průhybům/deformaci v průběhu betonáže. Ve svislé poloze se také pásek dá v rovině základů mnohem lépe ohýbat.

Dostatečné přesahy napojení

Přesahy při napojování pásoviny by měly být min. 500 mm tak, aby spojovací svorky (SR 02) byly od sebe vzdáleny minimálně 400 mm. Tímto pravidlem byste se měli řídit jak u napojování dvou pásků, tak u napojování uzemnění rozvaděče a hromosvodu. Svorky nezapomeňte dostatečně utáhnout.

Zemnicí tyče

Zemnící tyče se zatloukají do země v místech svodů. Zefektivňují tak celý systém uzemnění stavby, ale ve většině případů RD nejsou nutné. Využití najdou třeba u malých objektů, kde není prostor pro zakopávání složitějších zemnicích systémů. Ze stejných důvodů se v zemnicích soustavách dají využít tzv. zemnicí desky.

Natření hydroizolací – gumoasfalt

Veškerá napojení se svorkami natřete alespoň dvěma vrstvami gumoasfaltem. Této činnosti věnujte dostatečnou péči. Místa napojení jsou náchylná na korozi nejvíce. Zbylý gumoasfalt upotřebíte v dalších etapách stavby domu.

Situace s armovacím železem v základové desce

Počítáte-li s armovacím vyztužením základové desky, doporučuje se uzemnění nasvorkovat i na armaturu – zvýší se tím podstatně stínicí účinnost. Také se doporučuje armovací rošty mezi sebou svařit. Stačí připravit ze zemnicího pásku vývody drátem o průměru 10 mm. Někdo však toto nedoporučuje, jelikož surové železo Fe armatury a zemnič z FeZn mohou údajně vytvořit elektrolytický článek. Pro objasnění tohoto bych kontaktoval montážního specialistu nebo projektanta.

Vývody uzemnění

U rodinného domu se doporučují více než 2 vývody – v místě rozvaděčů / pojistkové skříně / technické místnosti / okapu atd. Pozice vývodů je vyznačena v projektové dokumentaci. Pro vývody se často používá kvalitní nerezové vodiče V4A. Nerez je sama o sobě dostatečnou protikorozní zárukou. V případě mechanických oděrů nehrozí ztráta funkčnosti, tak jako třeba u vodiče s nátěrem z gumoasfaltu.

Odkaz na normu stanovenou zákonem:

Chcete-li vědět další informace k problematice hromosvodu ČSN EN 62305 platná edice 2 a dále ČSN 33 2000-5-54 platná edice 3, kde se dozvíte také mnoho informací k uložení vodiče.

Instalace zemnicího pásku svépomocí

Jak je již zmíněno v úvodu článku, instalaci uzemnění hromosvodu by měla provádět specializovaná osoba. V případě, že se stejně rozhodnete pro instalaci uzemnění svépomocí, zvažte alespoň kontrolu Vaší práce autorizovaným technikem – hromosvodářem.

Kniha o stavbě domu svépomocí