Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Průzkum základů domu

V případě jakýchkoliv poruch nosnosti, které signalizují různé změny stavebních konstrukcí, je nutné přivolat profesionála, který celou situaci posoudí z odborného hlediska.

Zpravidla učiní rozhodnutí a navrhne Vám vhodný sled a charakter následných stavebních zásahů. Důvodů špatného stavu základových konstrukcí může být mnoho, jde především o:

• prvotní špatné založení stavby

• přetížení základů z důvodu naddimenzovaných pozdějších násta-veb

• změna hydrogeologických poměrů základové půdy (stavba rybníka, pokles / navýšení hladiny podzemní vody vrtáním studní atd.)

• degradace materiálu základů vlivem stáří (např. dřevěné piloty)

Vlastní stavebně-technický průzkum bychom měli dělat i v případě, že základy nejeví žádné známky poruch. Měli bychom vyhloubit sondu až k základové spáře (styk nejspodnější hrany základu s rostlou zeminou) a obnaženou část základu zanalyzovat– podrobit zkoumání. Jde především o zjištění typu materiálu, stavu a rozměrů základu a o výšku hladiny spodní vody. Staré budovy, které se zakládaly na náspech a neúnosných typech zemin, mohou mít konstrukci základů na dřevěných pilotách. V takovém případě je vhodné zjistit skutečný stav pilot ještě před zahájením rekonstrukce.

V případě následné rekonstrukce můžete zvážit, zda nepřistoupit k zateplení základů s navazujícím soklem domu.