Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Stavebně-historický průzkum

Alespoň zběžný historický průzkum by měl předcházet každé starší předválečné nemovitosti. Laik často pod nánosem prachu a neúdržby nepozná skutečně hodnotné a cenné historické konstrukce, které mohou být po rekonstrukci důstojnou dominantou nově rekonstruovaného prostoru. V následujícím článku se budu zabýbat problematikou stavebně-historického průzkumu. Jaký je jeho význam a co obnáší? Odpověď na tyto a mnohé další otázky naleznete také v knize „Rekonstrukce domu„.

V případě rekonstrukce rodinného domu bude primárním cílem stavebně-historického průzkumu upozornit na historicky hodnotné části domu, aby se zamezilo jejich případné devastaci. Význam těchto výzkumů má však daleko hlubší charakter. Staré konstrukce jsou němými svědky života našich předků, jejich hlubokých znalostí v oborech, které již dávno zavál čas, techno-logických postupů, které již upadly v zapomnění a jejichž znalost již jen těžce dohledáváme. Prastaré části domů mají významný edukativní charakter a v kombinaci s vědomostmi z jiných oborů nám mohou pomoci doplnit mozaiku dávno zapomenutých časů. Nezřídka nám technologie zdění napoví, kdy se zdilo s velkorysými prostředky a kdy naopak s omezeným rozpočtem. Často jsou viditelné silné stavební zásahy a můžeme tak zjistit například také to, že po 30. leté válce objekt zchátral, protože byl jeho majitel z politických důvodů odsouzen. Stavebně historický průzkum je nezbytnou součástí rekonstrukcí historicky významných objektů, jako jsou tvrze, zámky, hrady apod. Při rekonstrukci méně významných usedlostí, kde se obejdeme bez stavebně-historického průzkumu, bychom však měli ke starému objektu přistupovat rovněž s úctou k předkům.

Mezi stěžejní body hotového stavebně historického průzkumu patří:

• Popis historie stavby, jejích majitelů, období založení atd. V tomto bodě památkář spolupracuje i s archiváři, archeology, nebo úzce zaměřenými historiky.

• Podrobný seznam dochovaných stavebních prvků s popisem stáří, stavu, umístění atd. (okna, dveře, podlahy, druhotně použi-té stavební prvky, portály, zárubně, tesařské a kamenické značky atd.)

• Architektonický rozbor stavby, jehož součástí je umělecký popis objektu ve vztahu k jeho jednotlivým stavebně-historickým etapám.

• Výkresy půdorysů, řezů a pohledů s grafickým znázorněním stáří jednotlivých konstrukcí, s popisky a s umístěním nálezových situací.

• Portfolio detailů se zakreslením v měřítku 1:1, 1:5, 1.10 s doprovodným popiskem a fotografickou dokumentací

• Závěr, který obsahuje shrnutí hlavních zjištěných skutečností týkajících se domu a předběžný návrh vhodné koncepce při rekonstrukci.