Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak vyzdít příčky

Technologie zdění příček je obdobná jako u zdění obvodového nosného zdiva, ale přece jen i zde platí několik specifických zásad.

Vyzděná příčka na asfaltovém pásu

Technologie zdění příček je obdobná jako u zdění obvodového nosného zdiva, ale přece jen zde platí několik specifických zásad. Je třeba maltou zajistit rovinnost podkladu pod příčkou. Pro zdění pracujte s dobrou plastickou vápenocementovou maltou. První řadu příčkových bloků tedy osazujte na vyrovnané maltové lože, které bude naneseno na položenou a přivařenou hydroizolaci. Další vrstvy cihelných bloků osazujte tak, aby výška spáry byla přibližně 12 mm, nebo použijte dnes již obvyklý způsob lepení cihelných bloků montážní pěnou, kdy nevzniká prakticky žádná ložná spára. Při napojování příčkové stěny k nosné stěně každou cihlu namaltujte i z boku a důkladně přitlačte ke stěně. Každou druhou napojovací cihlu přikotvěte k nosné stěně dle instrukcí výrobce daného systému. Chcete-li dosáhnout co nejlepších protihlukových vlastností zdiva, dbejte na precizní provedení zdiva na sraz a důkladné promaltovávání ložných spár. Vnitřní nosné příčky se dají napojit pomocí nerezových plátových kotev, které jsou produktem výrobce daného systému. U nenosných příček se zpravidla používají různé ploché stěnové spony. Ty se ohnuté do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčknou do malty v ložné spáře a svislou částí se přišroubují vrutem a hmoždinkou k nosné stěně. S ukotvením stěnových spon můžeme začít již při zdění nosného zdiva a vkládat je do míst budoucího napojení příčky. V případě, že použijete ocelové zárubně, vyrovnejte je pomocí dřevěných klínků a zajistěte šikmými latěmi. Zárubně se na místo připevní maltovou směsí, nebo častěji montážní pěnou. V místě nad zárubní lze použít místo systémového překladu dva pruty betonářské výztuže a ty vložit do maltového lože. Nesmíme zapomenout, že přesah těchto prutů do příčky musí být na obou stěnách minimálně 150 mm. V dnešní době je však již nejvýhodnější a nejjednodušší využít systémových překladů od výrobce daného zdícího systému. Vzniklou mezeru mezi poslední příčkou a stropem vyplňte maltovou směsí. Pokud je rozpon stropu větší než 3,5 m, vyplňte vzniklou mezeru nejlépe montážní pěnou. Zabráníte tak případné deformaci, která by vznikla možným průhybem stropu. Rohy příček spojujte na vazbu jako u ostatních stěn. Přečnívající cihly odsekejte zednickým kladívkem a vzniklé mezery vyplňte maltou.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.