Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

DRUHY VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU

V následujícím článku se zabýváme problematikou vytápění rodinných domů na území České republiky. Zkoumáme možnosti a nejvýhodnější kombinace pro specifické lokality a různé druhy staveb. Cílem je co nejlépe vybalancovat ekonomiku provozu domu, ve kterém se chystáte bydlet. Stavbou a údržbou ekonomických staveb se zabýváme v našich publikacích. Ať už v knize Dřevostavba svépmocíStavba domu svépmocí nebo Jak postavit malý dům.

S výběrem topení nám pomůže projektant specialista (topenář), který spolupracuje s architektem, který nám dodává celkovou výkresovou dokumentaci. Výběr způsobu vytápění závisí na energii, kterou chceme k vytápění použít. Toto přímo závisí na lokalitě, kde budeme stavět. Je-li v místě k dispozici plyn, je patrně vhodné použít toto médium. Vhodným záložním zdrojem bývají krbová kamna, která jsou příjemným prvkem v obytném prostoru a mají velký výkon. V některých případech je po domluvě s projektantem možné kamna napojit i na systém ústředního topení. Při výběru vhodného systému bychom měli být svědomití, protože teplo nám zajišťuje pohodu a spokojnost.

Bez zdroje tepla v rodinném domě, chatě či bytě se v našich zeměpisných šířkách celoročně neobejdeme. Je tedy třeba svědomitě vybrat zařízení, které nám bude vnitřní prostory vytápět. Vybrat zařízení v tomto případě znamená především vybrat palivo a zajistit přísun paliva do stavby. Poté je důležité vybrat vhodný zdroj tepla a zhotovit důkladně rozvody, budou-li potřeba.

Neexistuje jednoznačně nejlepší palivo, jedno je levnější, druhé ekologičtější, třetí levné i ekologické, ale činí potíže se skladováním a přísunem, ne každé palivo je dobře dostupné. Rozhodujícími faktory jsou jednak umístění stavby (dostupnost ke dřevu, přítomnost plynovodu), jednak osobní preference majitele obydlí.

Zdroje tepla můžeme pro snazší orientaci rozdělit na lokální a centrální. Záleží na velikosti Vašeho objektu, zdali se Vám jej vyplatí vytápět centrálně, nejčastěji tedy kotlem, nebo Vám postačí lokální topidla (například v chatě o dvou místnostech). Použití centrálních a lokálních otopných prvků lze samozřejmě kombinovat, Alternativou může být i kvalitní podlahové vytápění.

Vytápění pevnými palivy

Kotel na tuhá paliva se stává s narůstající sociální nejistotou ve společnosti stále častější a žádanější. Majitel takového kotle je vlastně závislý pouze na tom, zda v průběhu neotopné sezóny sežene dostatek topiva na zimu. Česká republika patří mezi nejbohatší státy na rozlohu zalesněných ploch a sehnat u nás palivové dříví není žádný problém. Topit se dá samozřejmě i uhlím či různými slisovanými briketami z organického materiálu. Topení dřevem patří u nás k tradičním principům vytápění, máte-li přístup k vlastnímu dřevu (ať už z vlastního lesa, od známých, nebo máte-li od koho výhodně koupit), měli byste mít i kryté úložiště dřeva před povětrnostními vlivy a prostor pro úpravu dřeva před spálením (řezání, klínování, štípání). Použití kusového dřeva dnes ustupuje, stále častěji se používají kotle na dřevěné peletky, lisované válečky z dřevní hmoty. Rovněž mezi tuhá paliva řadíme uhlí, jehož použití čím dál tím více ubývá. Nevýhodou tuhých paliv je jejich skladování a nutnost pravidelného přikládání.


Pevná paliva se pálí většinou v kotlích, rovněž se jimi dá dům vytápět z kamen či krbů. Kotle se kvalitou, spolehlivostí, účinností a ekologičností liší podle stáří a technologie. Moderní, tzv. zplynovací kotle využívají teplo z hoření samotného dřeva, ale i z hoření plynů, vzniklých při rozkladu dřeva. Tím se zvýší účinnost (50 % u starých kotlů oproti až 85 % u zplynovacích kotlů) a sníží ekologická zátěž. Rovněž se do nich nemusí tak často přikládat, peletkové kotle se dokonce vybavují zařízeními pro automatické přikládání.

Zapojení kotle na pelety s automatickým přikladačem

Vytápění plynem

Další možností vytápění domu je vytápění plynem. Stejně jako u elektřiny a plynu zde odpadá starost se skladováním a přikládáním paliva. Ne každý stavební pozemek je ale napojený na veřejnou plynovou síť, přivedení plynu k Vám domů tak může obnášet vyšší počáteční investici. Pořizovací a provozní náklady plynových kotlů jsou poté příznivé. Zdroj tepla je dobře regulovatelný, provoz je čistý a snadný, plyn poté můžete použít i k ohřevu vody a k vaření. Menší nevýhodou je nutnost revizí a vyšší požadavky na komín.

Kotel na zemní plyn je nejrozšířenější ze zdrojů tepla pro vytápění a ohřev vody. Výhodou je tichý chod a nenáročná údržba. Nevýhodou je, že Česká republika nemá své vlastní zásoby zemního plynu, a tak je závislá na dodavatelích. Vyznačují se vysokou účinností (zvláště kondenzační plynové kotle) a tedy malou spotřebou. Dají se snadno regulovat a je možná kombinace s dalšími zdroji tepla, ať už kamny na tuhá paliva, nebo teplem ze solární energie.


WAW topidla, neboli vafky, jsou lokální plynová topidla, která spalováním plynu za přítomnosti vzduchu ohřívají místnost, ve které jsou umístěny. Staré vafky jsou poruchové a vyžadují větrání, moderní vafky přijímají vzduch z exteriéru a jsou tedy dnes stále použitelné.

Plynové topidlo – vafky

Vytápění elektřinou

Topení elektřinou je beze sporu nejdražší. Nemusíte řešit skladování paliva, v naprosté většině případů ani dopravu, neboť Váš objekt na elektrickou síť napojen stejně je. Elektrické vytápění se využívá buď jako hlavní zdroj tepla, častěji ale jako sekundární možnost. Pokud chcete svůj dům či chatu vytápět pouze elektřinou, připravte se na nemalé výdaje, budete-li elektřinu odebírat z veřejné sítě. Topení elektřinou dává větší smysl, získáváte-li elektřinu z obnovitelných zdrojů, typicky fotovoltaicky, případně z větrné energie.


Vytápění tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo funguje na principu odnímání tepla z okolí a jeho převedením na vyšší tepelnou hladinu, kterou dále využíváme na ohřev teplé vody a vytápění. Existuje několik druhů tepelných čerpadel právě dle zdroje tepla. Nejčastějším případem je získávání tepla ze vzduchu nebo ze země pomocí nemrznoucí kapaliny, která získává teplo z okolní zeminy. Ohřátá kapalina je přiváděna do výparníku tepelného čerpadla, kde dojde k předání získaného tepla chladivu a vzniku páry. Pára je následně v kompresoru prudce stlačena a vzniká vyšší teplotní hladina okolo 80 °C. Takto zahřáté chladivo v kondenzátoru vytváří teplo pro vytápění celého domu a ohřev teplé vody. Po ochlazení již v kapalném skupenství putuje přes expanzní ventil zpět do výparníku, kde se celý cyklus znovu opakuje.

Druhy tepelných čerpadel:
vzduch – voda
vzduch – vzduch
větrací vzduch – voda (rekuperace)
země – voda (vrt/plocha)
voda – voda (studna)
země – voda

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY A REKUPERACE

Nehledě na vybraný druh paliv obecně platí, že čím lépe „zateplený“ objekt, tím ekonomičtější, ekologičtější a snazší je jeho vytápění. Jedná se nejen o součinitel prostupu tepla svislými konstrukcemipodlahou a stropem (příp. střechou), velkou roli zde hrají i tzv. tepelné vazby (bodové oblasti, kudy z objektu uniká teplo) a tepelné-mosty (liniové oblasti). Je třeba tedy dbát na správné provedení všech detailů, stejně jako na správný výběr dveří a oken. Zanedbané detaily a jejich tepelné vazby a mosty se projeví jednak snížením účinnosti vytápění, především ale lokálním poklesem teploty povrchu pod teplotu rosného bodu, následnou kondenzací vzdušné vlhkosti a posléze výskytem plísní.

Nehledě na vybraný druh paliv obecně platí, že čím lépe „zateplený“ objekt, tím ekonomičtější, ekologičtější a snazší je jeho vytápění. Jedná se nejen o součinitel prostupu tepla svislými konstrukcemipodlahou a stropem (příp. střechou). Velkou roli zde hrají i tzv. tepelné vazby (bodové oblasti kudy z objektu uniká teplo) a tepelné-mosty (liniové oblasti). Je třeba tedy dbát na správné provedení všech detailů, stejnak jako na správný výběr dveří a oken. Zanedbané detaily a jejich tepelné vazby a mosty se projeví jednak snížením účinnosti vytápění, především ale lokálním poklesem teploty povrchu pod teplotu rosného bodu, následnou kondenzací vzdušné vlhkosti a posléze výskytem plísní.

Schéma rekuperační jednotky

Stavíte-li nový dům, můžete zvážit použití centrální vzduchotechnické jednotky. Jejím principem je stálý přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod vydýchaného vzduchu z obývaných místností (stejně jako odvod vlhkého vzduchu z koupelny a kuchyně). Zároveň takové zařízení reguluje teplotu interiéru. Moderní vzduchotechnická zařízení fungují na principu tzv. rekuperace tepla. Odpadní vydýchaný vzduch o teplotě interiéru je odváděn z objektu přes výměník, kterým zároveň proudí venkovní čerstvý chladný vzduch. Výměníkem putují oba vzduchy odděleně, dělicí konstrukce je ale zároveň tzv. teplosměnnou plochou. Odpadní a venkovní vzduch se přes teplosměnnou plochu ohřejí, resp. zchladí na podobnou teplotu, rozdíl ohřátého venkovního vzduchu se vyrovná jakýmkoliv zdrojem tepla. Rozdíl je ale mnohem menší, než by byl bez rekuperace (tedy například při klasickém větrání).

KOMÍN

Pokud se rozhodneme pro vytápění pevnými palivy, nebo plynem, musíme se následně zaobírat otázkou komína. Důležitý je jednak výběr komína, jednak jeho následné pravidelná revize. Stavíte-li svépomocí, dejte pozor na prostup komína střechou, je to nejožehavější detail. Při správném provedení jednak zamezíte protékání dešťové vody do objektu, jednak zamezíte poruše detailu vysokou teplotou. Doporučujeme vybírat třísložkové komíny, tj. komíny s tepelnou izolací.

Prvky nerezových třísložkových komínů

Máte-li zájem o stavbu malého cenově dostupného domu ze dřeva, doporučujeme vám z našich publikací především knihu Jak postavit malý dům, kterou si můžete objednat přímo ZDE.