Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Drenáž kolem domu

DRENÁŽ KOLEM DOMU- POSTUP MONTÁŽE, JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

V tomto článku jsme se rozhodli věnovat výhradně konstrukci drenáže u novostavby a u rekonstrukce domu. Doufáme, že Vám text a názorná schémata pomohou zorientovat se v této nepříliš komplikované stavební etapě. Kupte si knihu Stavba domu svépomocí a získáte přehled o posloupnosti jednotlivých etap stavby domu.

Schematický řez drenáže u paty domu
Drenáž u základu obvodové zdi

Mezi systémy zabraňující vniknutí exteriérové vlhkosti do stavebních konstrukcí nepatří jen hydroizolační asfaltové pásy nebo fólie, ale také správně navržený drenážní systém budovy. Využíváme ho především v místech s vysokou hladinou podzemní vody, což souvisí s vysokou mírou nepropustnosti většinou jílovitých zemin. Také v místech, kde dochází k zvýšenému riziku vlivem nadměrných srážek a následné kumulaci vody okolo základů. V takovém případě nejdříve dojde k saturaci propustných vrstev terénu a pak začne hladina spodní vody stoupat.

Návrh drenáže kolem domu

Aby bylo možné navrhnout ideální řešení odvodňovacího systému, je vhodné znát konkrétní podmínky parcely, na které dům stojí nebo bude stát. K tomu slouží hydrogeologický průzkum parcely. Ale není nutné ho hned nechávat nákladně zpracovávat! Často byl již na dané lokalitě hydrogeologický průzkum zpracován, a tak ho lze zdarma získat například od příslušného stavebního úřadu. Na základě předpokládaného zatížení vodou pak projektant navrhne odvodňovací systém. Jinak bude projektant přistupovat ke stavbě ve svahu, jinak ke stavbě v údolí, kde je vysoká hladina podzemní vody. Někde může být odvodňovací systém naopak úplně zbytečný a pouze by významně zvýšil náklady na stavbu. Drenážní potrubí se obvykle umísťuje podél vnější strany základů budovy.

Funkce drenáže domu

 • Brání kumulaci vody u základů a tím zvyšování vodního tlakového namáhání.

Ocitnou-li se stavební konstrukce pod hladinou spodní vody, je jen otázkou času, kdy i kvalitně zpracovaná hydroizolace začne propouštět. Odvádí tuto vodu mimo stavební konstrukce tam, kam je potřeba – retenční nádrže / odvodňovací stoky / vsakovací nádrže / veřejné kanalizace.

 • Chrání hydroizolaci před mechanickým poškozením. Nopová fólie je z kvalitního materiálu, který kryje svislou hydroizolační vrstvu základů.

Stavební postup drenáže okolo domu

Drenáž u novostavby zhotovujeme ještě před vylitím základových konstrukcí. Ve stejné fázi stavby zhotovujeme například ležaté kanalizační potrubí v přízemí.

 • Abychom mohli začít s pracemi na drenážním potrubí, je třeba mít hotový výkop. Drenáž bude vedle základů na úrovni základové spáry. Proto je nutné jámu vykopat o to širší.
 • Následně vyšalujeme (instalujeme bednění) a vylejeme základové pasy nebo ztracené bednění betonem.
 • Aby nám voda dobře odtékala, je třeba lože pro drenáž vyspádovat (spád 1 % a více). To uděláme pomocí štěrku nebo betonové mazaniny, do které potrubí zatlačíme.
 • Následně přistoupíme k montáži nopové fólie hrbolky směrem ke zdi.
 • Na dno a na opačnou stranu od domu uložíme geotextilii (200 g/m²)
 • V další fázi vysypeme jámu štěrkem.
 • Poté položíme drenážní potrubí a zahrneme jej vrstvou štěrku.
 • Další etapa je již značně variabilní. Můžeme zbytek jámy zasypat zeminou a zhutnit, vytvořit chodníček z betonových dlaždic s odvodňovacím žlabem nebo štěrk dosypat a nechat jako pohledový prvek soklové části domu.

Pokud již máte dům postaven a došli jste k závěru, že by pro Vás byla drenáž přínosem, rozhodně nezoufejte! U nepodsklepených domů není zbudování dodatečné formy drenáže žádný velký problém.

Stavba drenáže kolem domu
Odvodnění domu

Jednotlivé části drenáže

Aby drenáž kolem domu fungovala tak, jak má, musí jednotlivé prvky systému tvořit funkční celek. V následujícím odstavci popisujeme jednotlivé prvky odvodnění domu.

Drenážní potrubí

 • mělo by být obsypáno ze všech stran štěrkopískem v tloušťce min 15 cm. Nejmenší sklon potrubí by měl být 1 %, lépe však více. Nejčastější průměr potrubí je 100 mm. Mělo by být dostatečně hluboko, aby bylo účinné.

Nopová fólie (profilovaná folie)

 • tvar této plastové folie je navržen tak, aby vytvářel prostor pro odtékání vody. Kotví se nad svislou hydroizolací! Zároveň slouží jako mechanická ochrana hydroizolace.

Filtrační textilie / separační (filtrační) vrstva

 • zadržuje jemné části zeminy, aby nezanášely drenážní potrubí a filtrační šachty nepřiměřeným množstvím sedimentu.

Kontrolní a revizní šachty

 • kontrolní šachta je plastová tvarovka, která se umisťuje v místech změny směru potrubí. Průměr nejčastěji 300 mm. Může však být i z betonu a s větším průměrem.
 • největší revizní šachta se umísťuje na začátku systému (nejvyšší bod) a na konci nejčastěji v místě přípojky.
 • slouží pro zpřístupnění systému při čištění.

Štěrkový obsyp

Hutněná zemina (vsakovací vrstva)

Průvodce stavbou domu svépomocí

DRENÁŽ U REKONSTRUKCE DOMU

Rekonstrukce a opravy staršího domu si žádají vždy individuální přístup. Při sanaci starších objektů bývá dodatečné zbudování nebo obnova stávajícího odvodnění domu častým jevem. Nejčastěji se drenáž zhotovuje společně v kombinaci s velice důležitým podříznutím stěn a doplněním hydroizolace domu. Dříve, než se pustíte do nákladných sanačních prací, musíte vědět, co přesně je příčinou vlhkosti, které se chcete zbavit. Někdy stačí opravit okapy, nebo mohou být porušeny třeba rozvody vody v domě. Dobře zbudovaná drenáž a doplnění hydroizolace domu vyřeší problémy s vlhkostí zdí a zlepší uživatelské prostředí v přízemí a suterénu domu.

Aby dodatečná drenáž dobře fungovala, je nutné ji uložit dostatečně hluboko pod vodorovnou hydroizolaci domu (pokud nějaká je). Je-li v oblasti základů funkční hydroizolace, musíte dát pozor, abyste ji neporušili výkopovými pracemi. Ty může z velké části zastat bagr, ale v rozích a nepřístupných místech se ruční práci nevyhneme. Skladba jednotlivých vrstev drenážního systému je obdobná jako u novostavby. Pustili jste se-li do rozsáhlé rekonstrukce a víte, že Váš objekt trpí vlhkostí a pod podlahami v přízemí chybí hydroizolace, je namístě ji doplnit. Můžete udělat pod podlahami výkop, vyspádovat od stěn do jednoho bodu a drenáží odvést vodu mimo objekt

Při rekonstrukci starých budov se lze vyjimečně setkat také s negativním vlivem necitlivě zhotovené drenáže. V případě, že odčerpáme ze základových poměrů budovy příliš velké množství vody a hladina spodní vody významně klesne, může to mít negativní vliv na základy. Ty mohou nerovnoměrně klesat a způsobit tak nové trhliny ve stěnách a narušit tak statiku objektu.

Kniha o rekonstrukci domu