Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Vnitřní odpadní potrubí- kanalizace

V tomto článku jsme dopodrobna rozebrali problematiku stavby vnitřní kanalizace. Doufáme, že Vám článek danou problematiku dostatečně přiblíží a Vy tak budete zase o kus blíže hotovému rodinnému domu. Celou stavbou domu Vás může provázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Málokdo z nás si dnes dokáže představit život bez splachovacího WC, tekoucí teplé vody, automatické pračky apod. Tento komfort zajišťuje nejen přísun vody do domu, ale i odvod odpadů. Oproti našim předkům, kteří se spokojili se suchým záchodem mimo vlastní budovu, stejně tak jako s praním, na nás je, abychom vyřešili odvod odpadní vody jednak z domu, jednak z parcely.

Při realizaci kanalizace začínáme vždy od kanalizační přípojky a pokračujeme hlavním svodem, vedlejšími svody a po nich svislými odpady. Na ně napojíme připojovací potrubí k zařizovacím předmětům. Při stavbě domu musíme dodržet minimální sklon ležatého potrubí- 3% (3 cm na 1 m). V našich projektech domů je délka připojovacího předmětu a jeho umístění přesně definována v řezech a půdorysech v měřítku 1:50. Klademe důraz na podrobné provedení výkresů, aby stavba domu svépomocí probíhala co nejsnáze. Po kompletaci rozvodů potrubí se provádí kontrola nepropustnosti. Ucpou se všechny vsazené a čistící otvory a v nejnižší části se zapálí kus dehtové lepenky. Poté zkontrolujeme, zda není v okolí potrubí cítit kouř.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Při stavbě domu či chaty bychom měli napřed uvážit, jak budeme s odpadní vodou nakládat. Co mají systémy likvidace splaškových odpadních vod společné je princip vyčištění splaškových odpadních vod a následné vypuštění (přímo či nepřímo) do vodního recipientu. Místa, kde se odpadní voda čistí jsou veřejná čistírna odpadních vod, domácí čistírna odpadních vod a septik. Ne každá parcela a dokonce ne každá obec je napojena na veřejnou kanalizační síť, z níž putují splašky do veřejné čistírny odpadních vod. Pokud tedy nemáme vyřešenou kanalizační přípojku, měli bychom zřídit buď septik, nebo domácí čistírnu odpadních, případně akumulační nádrž (žumpu). Akumulační nádrž je třeba čas od času vyvést (záleží na objemu a přítoku), splašky z ní se dováží do veřejné čistírny odpadních vod.

V praxi se též rozlišuje mezi kanalizací jednotnou a oddílnou. Jednotná kanalizace odvádí odpad splaškové i dešťové kanalizace, oddílná svádí splašky do likvidačního systému, dešťovou vodu pak přímo do vodního recipientu.

Montáž ležaté kanalizace s vývody k zařizovacím předmětům a stoupacímu potrubí (stupačkám)

PRVKY VNITŘNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

Pro snazší porozumění bychom se měli seznámit se zažitým názvoslovím:

Zařizovací předmět – např. WC, umyvadlo, automatická pračka…
Připojovací potrubí – vodorovné připojení zařizovacích předmětů se svislým, tj. odpadním potrubím
Odpadní potrubí – svislé potrubí končící dole napojením na svodné potrubí, nahoře větracím potrubím, případně zápachovou uzávěrkou
Svodné potrubí – prochází pod konstrukcí podlahy a přes základy do revizní šachty
Revizní šachta – umístěna ještě na pozemku stavby umožňuje kontrolu potrubí před vývodem z parcely
Kanalizační přípojka – odvádí splašky z revizní šachty do kanalizační stoky (nachází se zpravidla již mimo pozemek)
Větrací potrubí – část svislého odpadního potrubí nad nejvyšším připojovacím potrubím, vede nad střechu, přirozeně vyrovnává tlak v potrubí
Čisticí tvarovka – prvek, který se usazuje na dále upřesněných místech, slouží ke kontrole a případnému čištění odpadů


Schéma kanalizace v podsklepeném rodinném domě

PRAVIDLA ODPADNÍHO POTRUBÍ SVÉPOMOCÍ

Připojovací potrubí se vede jako nevětrané, ve sklonu minimálně 3 %. Je-li delší než 4m, je nutné ho osadit čisticí tvarovkou. Minimální dimenzi připojovacího potrubí určuje norma, respektive výpočet. V praxi platí, že připojovací potrubí WC a výlevek volíme DN100, van, umyvadel a kuchyní DN70. Mělo by být co nejkratší a nejpřímější. Pro vedení bychom měli kalkulovat s výškou osazení zařizovacích předmětů a faktem, že odbočky a napojení se vyrábí pouze v určitých úhlech (15°, 30°, 45°, 60°). Napojení připojovacího potrubí na odpadní potrubí lze provést nad stropem i pod ním.

Odpadní potrubí by mělo být přímé, před každým zalomením by měla být osazena čisticí tvarovka (v případě jednopodlažní budovy tedy pouze před napojením na svodné potrubí 1 m nad podlahou). Změna směru se v praxi dělá koleny 45° a 87°. Dimenze jsou shodné jako pro připojovací potrubí. Dimenze se volí tak vysoká, aby odpadní voda stékala po stěnách potrubí a nikoliv v celém průřezu – v tom případě by stékání nedovolil přetlak vzduchu pod kapalinou!

Větrací potrubí se vyvádí 0,5 m nad úroveň střechy , pokud střecha není obytná. Při pohybu osob na střeše (např. střešní zahrada) se vyvádí 3 m nad úroveň střechy, pokud je nad střechou další konstrukce (další patro), umisťuje se větrací potrubí nejméně 3 m od ní. Variantou větracího potrubí je takzvaný kanalizační přivzdušňovací ventil.

Svodné potrubí je vedeno pod stropem podzemních místností nebo v zemině pod objektem v základech. Uplatňuje se zde co nejjednodušší geometrie s minimem jednoduchých odboček. Revizní šachty s čisticími tvarovkami se umisťují po 18 m svodného potrubí, v našem případu spíše nízkonákladového domu je taková možnost méně pravděpodobná.Prostup svodného potrubí pasovým základem by měl posoudit statik, při stavbě svépomocí bychom se měli řídit aspoň těmito pravidly. Lze udělat prostup základovým pasem v rozumné výšce nad základovou sparou. Pokud se blížíme základové spáře, měli bychom pas snížit. Pohybujeme-li se blízko pod základovou sparou, měli bychom prostup obetonovat, kvůli reakci pasu na potrubí. Hluboko pod pasem můžeme vést potrubí volně.

Prostup kanalizace základovým pasem

Pokud svádíme odpad do veřejné kanalizační sítě, měla by revizní šachta odpovídat požadavkům správce. Existují dva druhy – plastové (levnější, lehké, univerzální tvary…) a náročnější betonové (větší, nákladnější, spolehlivější).

Kanalizační přípojka by měla být samostatná pro každý objekt, dimenze minimálně DN 150, sklon mezi 2 % a 40 %, přesnější dimenzování a polohu vůči veřejné kanalizační síti Vám sdělí její správce.

Pokud jste napojení na veřejnou kanalizační síť, správce Vám sdělí tzv. hladinu vzduté vody. Té může voda dosáhnout při přívalových deštích. Pokud je hladina vzduté vody nad úrovní vašich podlah , určitě se spojte s odborníkem a do Vaší splaškové kanalizace zakomponujte nějaký prostředek ochrany proti vzduté vodě (zpětná klapka, kalové šoupě, apod.).

UMÍSTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO A SVODNÉHO POTRUBÍ

Kvůli vysoké dimenzi potrubí splaškové kanalizace se silně nedoporučuje vést připojovací a svodné potrubí ve stěnách a podlaze. V podlaze dimenze potrubí velmi často přesahuje výšku kročejové izolace (minimální běžně používaný profil je 70 mm), nehledě na to, že musíme dodržet sklon 3 %, laicky řečeno se nám připojovací potrubí do podlahy nevejde.

Rovněž problematické je zasekávání připojovacího a svodného potrubí do stěny. Dimenze je natolik velká, že naruší vlastnosti jak akustické, tak tepelně technické, občas i statické. Pokud vedeme svodné potrubí DN100 příčkou tloušťky 150 mm, vězme, že poté příčka přestane plnit svůj účel akustické dělicí konstrukce. Při zasekání DN100 do obvodového zdiva typu POROTHERM / HELUZ tloušťky např. 400 mm zásadně změníme součinitel prostupu tepla a taktéž mechanicky poškodíme tvarovky.

Splašková kanalizace zasekávaná do zdi a prosekávaná nad úrovní terénu (tepelně technicky problematické řešení)

Doporučují se tedy vřele instalační předstěny na připojovací potrubí (svislé i podhledy pod stropem) a instalační šachty pro svodné potrubí. Nedbáte-li mnoho na estetický dojem, je řešením vést potrubí neskrytě, rozhodně lepší než jej zasekávat.

DOSTUPNÉ MATERIÁLY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Při vedení odpadů svépomocí oceníme především materiály, která jsou levné, dostupné a snadno se s nimi manipuluje . Asi nejpoužívanějším materiálem na našem trhu je KG systém. Jedná se odolné trubky s PVC s hladkým vnitřním i vnějším povrchem. Jednotlivé díly se do sebe zasouvají a spoje se následně pojišťují těsnicími kroužky. Potrubí se dá snadno řezat , doporučuje se pilka na to určená. Řez musí být v pravém úhlu. Další variantou je HT systém, na rozdíl od KG systému není materiálem PVC, ale polypropylen. Stejně jako u předchozího materiálu jsou díly dostupné, levné a snadno smontovatelné.

Prvky KG systému – redukce

Prvky KG systému – redukce

Uložení kanalizační přípojky se doporučuje minimálně 70 cm , u namáhaného terénu 1 m pod povrch. Ideální lože je pískové či štěrkopískové. V našem zájmu je samozřejmě zamezit sedání potrubí, lože by tedy mělo být udusané a zpevněné .

Dodatečné zapuštění kanalizace do základového pasu

Dodatečné zapuštění kanalizace do základového pasu

Zajímají Vás i další témata související se stavbou domu?

Stavíte rodinný dům, nebo se chystáte stavět?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si kompletního průvodce stavbou domu, který Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domovu.