Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Kolaudační řízení- Kolaudace stavby

Zajímá Vás nejenom průběh kolaudace rodinného domu? Mnoho informací přehledně na jednom místě najdete v knize Stavba domu svépomocí, kterou lze zakoupit na tomto webu.

Po dokončení stavebních prací přichází na řadu jedna z posledních fází stavby- kolaudační řízení. Až po získání kolaudačního souhlasu – tj. úředního povolení pro užívání stavby, se lze do novostavby oficiálně nastěhovat. Realita však bývá často jiná a stavebníci, kteří například potřebují prodat nemovitost, ve které dosud bydleli, již novostavbu užívají. K žádosti o udělení kolaudačního souhlasu je třeba přiložit veškeré dokumenty, které daný stavební úřad vyžaduje. Může jich být celá řada a jejich kompletní seznam lze najít ve stavebním zákoně. Některé z nich po vás mohou úředníci požadovat také při samotné závěrečné prohlídce stavby.

V následujícím seznamu uvádím dokumenty, které po vás, jako stavitelích rodinného domu, může stavební úřad při procesu schvalování stavby obvykle požadovat:

 • Ohlášení stavby či Stavební povolení
 • Projektová dokumentace
 • Doklad o vytyčení stavby
 • Geodetické zaměření skutečného provedení
 • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení
 • Zpráva o revizi elektrického odběrného zařízení
 • Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení
 • Zpráva o výchozí revizi plynového odběrného zařízení
 • Zpráva o revizi hromosvodů včetně potvrzení odstranění eventuálních vad podepsané revizním technikem
 • Osvědčení o provedení kusové zkoušky rozvaděče
 • Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu (včetně potvrzení o zbytkovém hydrodynamickém tlaku)
 • Zkouška těsnosti žumpy
 • Atesty na použité stavební materiály
 • Přihláška na vodoměr
 • Prohlášení o shodě k použitým materiálům
 • Posudek stanovení objemové aktivity radonu v objektu
 • Technická zpráva o stavu komína
 • Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201:2002
 • Zápis o předání a převzetí stavby
 • Předávací a přejímací protokol o ČOV, pokud byla budována
 • Doklad o kontrole HP

Po předložení všech potřebných dokumentů vás ještě čeká kontrolní prohlídka stavby, při které zástupce stavebního úřadu zjišťuje, zda byly splněny veškeré především bezpečnostní předpisy. Patří sem obvykle kontrola požárního hlásiče, hasicích přístrojů, zábradlí, veškerých vývodů elektroinstalací a kontrola provedení testovacího měření radonu u staveb se zjištěným zvýšeným radonovým rizikem před započetím stavby.

Pokud je vše v pořádku a zástupce stavebního úřadu neshledá závažné pochybení v realizaci stavby, vydá stavební úřad do 15 dnů Kolaudační souhlas. Ten pak slouží jako dokument o oprávnění k užívání stavby a může být například jednou z podmínek pro přidělení úvěru. V závěrečném protokolu může stavební úřad uvést některé drobné připomínky a nedostatky s termínem pro jejich vyřešení. Tyto drobné nedostatky však již nebrání bezpečnému užívání domu.

Chcete ušetřit co nejvíce financí?

Plánujete stavět dům?

Pro Vás jsme napsali knihu, kterou si můžete objednat zde. Kupte si novou knihu, která Vám usnadní mnoho kroků na cestě k Vašemu novému domu.