Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Co jsou tepelné mosty, jejich výskyt a řešení

Co je to ten tepelný most?

Akademik by Vám sdělil, že se jedná o „místo v konstrukci kde dochází k vychýleným tepelným tokům – buď příliš chladným, nebo příliš teplým“. Zkrátka v ideální stavební konstrukci, ať už se jedná o strop, podlahu, stěnu nebo střechu, by měla být ve stejné vzdálenosti od exteriéru i interiéru všude stejná teplota. Teplotní gradient by měl být všude stejně plynulý. To se však neděje, jelikož v konstrukci jsou různé typy materiálů, které mají různou tepelnou vodivost. No a v případě, že ten vodivostní rozdíl překročí hranici stanovenou normou, můžeme ho klasifikovat jako tepelný most.

Oblasti s možným výskytem tepelných mostů

Projevy tepelných mostů a co způsobují

Tepelné mosty se mohou projevovat výskytem plísní nebo například kondenzací vlhkosti. Tyto dva projevy spolu samozřejmě úzce souvisí. Tam, kde skrze tepelný most do interiéru proudí chlad, se snadno sráží voda.

Jistě si můžete domyslet, co takový tepelný most způsobuje. Radikální zhoršení úrovně uživatelského prostředí v místnosti, zápach, nezdravý vzduch se sporami plísní apod. V neposlední řadě nám tepelné mosty způsobují značné tepelné ztráty.

Tepelný most u ostění okna

Měření tepelného mostu

Chtěli byste-li mít dokonalý přehled o tepelných mostech můžete zvolit měření termokamerou. Jedná se o velice přesné měření tepelných mostů. Termokameru si můžete zapůjčit a projít tak celý Váš dům jak v interiéru, tak v exteriéru. Uděláte si dokonalou představu o teplotních režimech ve stavebních konstrukcích Vašeho domu. Pohled do koutu místnosti může vypadat nějak takto:

Termokamera měřící teploty povrchových konstrukcí

Kde vznikají tepelné mosty?

Existuje několik naprosto typových situací, kde se můžeme setkat s tepelným mostem. Klíčovými parametry jsou typ stavební konstrukce (zděná/dřevostavba) a typologie domu (novostavba / starý dům před rekonstrukcí).  Nejčastěji se objevují tzv. stavební tepelné mosty u napojení dvou konstrukcí.

Tepelné mosty u oken a dveří

Nad okny a dveřmi najdeme překlady. Nosníky, které vynáší zdivo nad otvorem. U zděné stavby jsou zpravidla z betonu, takže jejich teplotní vodivost je značně vyšší než okolní zdivo. Při nedostatečném zateplení těchto částí budovy se v interiéru může objevit plesnivý pás po celém pruhu nadokenní části stěny. Abyste předešli vzniku takového tepelného mostu, je třeba překlad zateplit i ze spodní části, kde navazuje na okno – tedy v oblasti ostění okna. Typicky chybnou realizací je osazení okna přímo do okenního překladu. Kolem okenního rámu musí být všude po obvodu tepelný izolant.

Obvodový železobetonový věnec

Asi druhým nejčastějším případem tepelného mostu je oblast železobetonového věnce. Jedná se o betonovou konstrukci, která ztužuje celý dům, většinou ho najdeme po celém obvodu domu mezi patry nebo pod pozednicí v místech kontaktu střechy a obvodového zdiva. Obzvláště u starých domů, kde se již tyto věnce poprvé vyskytovaly (nejčastěji z období 2. poloviny 20. století) a kde nebyla použita tepelná izolace. U moderních keramických systémů se dává z exteriérové strany věnce tzv. věncovka – keramická typová tvárnice, která železobetonový věnec tepelně odizoluje.

Betonové sloupy

Jedná se především o případ, kdy betonové sloupy přecházejí přímo bez přerušení z exteriéru do interiéru. Tak jako u řešení balkonu i zde je nutné tepelný most přerušit typizovaným výrobkem. Stejná situace může nastat u nosných betonových stěn – například tam, kde je parter domu nevytápěný či rovnou průchozí na povětrnosti.

Betonová terasa

Stejně jako u balkónu i zde se setkáváme s nevhodným řešením, kdy je betonová deska sloužící jako základ pro vrstvy terasy přímo propojená se základovou deskou v interiéru domu. Dochází pak k tepelnému mostu, který ochlazuje podlahu v interiéru. I zde je nutné dbát na oddělení těchto konstrukcí vrstvou tepelné izolace.

Rohy stěn

Tepelné mosty v rozích stěn řadíme do kategorie geometrických tepelných mostů. V těchto místech totiž vzduch proudí pomaleji a může se tak zde vyskytovat kondenzace vlhkosti s plísněmi. Jediným spolehlivým a rychlým řešením je pravidelné větrání.

Systematické tepelné mosty

Ty můžeme najít u pravidelně se opakujících částí konstrukce s vyšší vodivostí v konstrukci. Jsou jimi klasicky rytmicky se opakující hmoždinky v tepelné izolaci nebo krokve ve střešní krajině. Tepelný most ve střeše nejlépe poznáme v zimě – v inkriminovaném místě sníh taje nejrychleji. Na fasádní hmoždinky se nasazují za účelem přerušení tepelného mostu polystyrenové nebo vatové zátky.

V místech rychlého proudění vzduchu

K tomu dochází například u provětrávaných fasád nebo střech. Různě natočená fasáda, převládající větry a prostupy v konstrukci, jsou faktory, které pak určují, kde budou výkyvy tepelných toků největší.

Nevhodná kombinace materiálů

Toto je velmi častý případ především u různých domácích svépomocných akcí. Například kombinace porothermových dílců s klasickými plnými cihlami. Keramické tvárnice mají mnohem lepší tepelně izolační schopnosti než klasické cihly, proto se v místech použití klasických plných cihel může nežádoucí tepelný most objevit.

Silné vrstvy pojícího materiálu

Aby se tepelné mosty eliminovaly na minimum, vymýšlejí výrobci co nejtenčí pojivový materiál mezi jednotlivými řadami keramických tvárnic. Často se stává, že jsou keramické tvárnice kladeny na klasickou maltu a k tomu ještě silnou vrstvou. To je samozřejmě chyba, která způsobuje vyšší tepelné ztráty. Můžeme tedy hovořit o tepelném mostu i v tomto případě.

Balkón a tepelný most

Chcete-li mít u novostavby balkón, je třeba dbát obzvlášť zvýšené pozornosti. Konstrukci je třeba zvládnou tak, aby se do místnosti nešířil chlad podlahou a nekondenzovala tak v tomto místě vlhkost. Jedná se o podobný případ jako u terasy, je ale komplikovanější na technické řešení konzoly balkónu. Další variantou je oddělit staticky balkon od konstrukce úplně, tzn. vynést ho pomocí předsazené samonosné konstrukce, která se o samotný objekt domu pouze bodově opírá. Obecně se od konstrukce balkonů v dnešní době spíše upouští vzhledem k jejich problematičnosti jak technické, tak po stránce údržby. Navíc často uživatelé přiznávají, že balkon využívají málo nebo vůbec.  

U nadkrokevní izolace

Případ tepelného mostu byl zaznamenán i u konstrukce nadkrokevní izolace s pohledovým interiérovým záklopem. Ten totiž musí být v místě nad štítovou stěnou přerušen a nahrazen zčásti tepelnou izolací. Samozřejmě jde o případ, kdy chcete mít záklop i v exteriéru. Tento tepelný most je naštěstí relativně snadné odstranit.

ISO nosníky

Neboli izolační nosníky vyrábí pod různými jmény hned několik výrobců. Jedná se o typový výrobek, který najde uplatnění především u monolitických (betonových) balkónů či teras. Aby nám balkón staticky spojený s podlahovou nosnou konstrukcí neodváděl z domu teplo, je přerušen v místě stěny tímto nosníkem, avšak výztuž (železné pruty v betonu) je staticky stále spojená. Nosníky mají v sobě velice kvalitní nerezové výztuhy, ke kterým se nosné části podlahy i balkonu přivaří. Vše je obaleno superizolantem, obsahují různá ložiska atd. Většina těchto nosníků nejsou symetrické, tj. mají stranu do exteriéru a interiéru a horní a spodní hranu. Jednotliví výrobci mají patentovaná různá řešení a při instalaci je nutné bezezbytku dodržet jejich montážní postupy. Jedná se totiž o staticky klíčovou součást stavebních konstrukcí.

U nadkrokevní izolace

Případ tepelného mostu byl zaznamenán i u konstrukce nadkrokevní izolace s pohledovým interiérovým záklopem. Ten totiž musí být v místě nad štítovou stěnou přerušen a nahrazen zčásti tepelnou izolací. Samozřejmě jde o případ, kdy chcete mít záklop i v exteriéru. Tento tepelný most je naštěstí relativně snadné odstranit!

Tepelné mosty u starého domu-rekonstrukce

Zde bych apeloval především na kupce, aby se odborně seznámili s technickým stavem kupované nemovitosti. Nejlepší je si pozvat na odpoledne odborníka, který s Vámi stavbu projde a zkušeným okem ji „proskenuje“. Staré domy nejsou zateplené, mohou mít řadu těžko odstranitelných tepelných mostů v podobě ocelových profilů prostupujících z interiéru do exteriéru apod. Budete-li zateplovat, měla by v ideálním případě tepelná izolace tvořit jeden celek bez přerušení. Ale pozor na estetiku! Staré fasády bývají krásné a necitlivým zateplením může dojít k nevratnému poškození a degradaci uměleckých hodnot.

Další místa, na která si dát pozor

Oblast světlíku, poklop výlezu, prahy dveří atd.

Tepelné mosty a plastová okna

Často jsou plastová okna vyzdvihována jako nejnižší tepelné vodiče. Možná mají menší tepelnou vodivost než dřevěná okna, avšak nesmíme opomenout jejich nižší trvanlivost a nižší estetickou kvalitu. Mnohem více než na samotném materiálu oken záleží na jejich správném nainstalování do okenního otvoru. Jak již bylo zmíněno výše, okno nesmí být v kontaktu s tepelně vodivou konstrukcí spojenou přímo s exteriérem.

Tepelné mosty u podlahy

Jak již bylo zmíněno výše, u podlah se často vyskytují tepelné mosty v místě nepřerušené návaznosti například na terasu nebo balkon. Avšak tepelné mosty mohou být i tam, kde není podlaha dostatečně odizolovaná od základových konstrukcí a zeminy. Druhým případem může být podlaha místnosti nad nevytápěným prostorem. I zde je nutné podlahu odizolovat, abychom předešli nepříjemnostem spojeným s tepelnými mosty. Taková tepelná izolace bude fungovat také jako kročejová neprůzvučná izolace.

Klíčový je dobrý projekt

Dobrý projekt pro stavbu rodinného domu je prvním krokem k realizaci rodinného domu bez tepelných mostů. Architekt by měl navrhnout dům s ohledem na systémové osvědčené detaily. Samotná projektová dokumentace pro realizaci stavby by měla obsahovat množství detailů v měřítku 1:5 / 1:10, které budou inkriminovaná místa návrhu zevrubně popisovat.

Nedůsledná realizace

Samotný skvělý projekt samozřejmě nestačí. Neméně důležitá je na něj navazující realizace. Obzvláště stavíte-li svépomocí, je třeba danou problematiku znát tak, abyste nasekali na stavbě co nejméně chyb. Chybějící vědomosti, chyby v projektech, mylné informace nebo nízké ohodnocení stavebních prací bývají příčinami špatně zrealizovaných staveb.

Další tepelné mosty u zděného domu

Následující dva detaily popisují další nejběžnější tepelné mosty u novostaveb z keramických tvárnic. Obrázky detailů jsme se snažili zpracovat názorně, aby byly srozumitelné. Například detailnější skladby zděných konstrukcí jsme kvůli přehlednosti vynechali.

Další tepelné mosty u dřevostaveb

Následující série detailů popisuje nejběžnější tepelné mosty u dřevostaveb. Obrázky jsme se snažili zpracovat názorně, aby byly srozumitelné. Například detailnější skladby jednotlivých konstrukcí jsme kvůli přehlednosti vynechali

Řešení tepelného mostu

Když už jednou čelíme situaci s tepelným mostem, máme většinou na výběr ze dvou možností, jak se k problému postavit. Buď budeme řešit pouze důsledky, anebo příčiny tepelného mostu odstraníme.

Důsledky můžeme vyřešit provizorními opatřeními, jako je instalace odvlhčovače, filtru plísní apod. Pravidelným větráním také nic nezkazíme. No, a příčiny vyřešíme zpravidla zateplením – ať už stěn, nebo půdy. U některých obzvlášť kritických tepelných mostů situaci vyřešíme rovnou přímým stavebním zásahem do konstrukce – například odstranění balkonu, výměna konstrukce terasy atd.

ISO NOSNÍKY
Neboli izolační nosníky vyrábí pod různými jmény hned několik výrobců. Jedná se o typový výrobek, který najde uplatnění především u monolitických (betonových) balkónů či teras. Aby nám balkón staticky spojený s podlahovou nosnou konstrukcí neodváděl z domu teplo je přerušen v místě stěny tímto nosníkem avšak výztuž (železné pruty v betonu) je staticky stále spojená. Nosníky mají v sobě velice kvalitní nerezové výztuhy, ke kterým se nosné části podlahy i balkonu přivaří. Vše je obaleno superizolantem, obsahují různá ložiska atd. Většina těchto nosníků nejsou symetrické, tj. mají stranu do exteriéru a interiéru a horní a spodní hranu. Jednotliví výrobci mají patentovaná různá řešení a při instalaci je nutné bezezbytku dodržet jejich montážní postupy. Jedná se totiž o staticky klíčovou součást stavebních konstrukcí.

Stavební materiály specializované na minimalizaci tepelných mostů

Na trhu existuje mnoho výrobců, kteří vyrábí certifikované stavební materiály zaměřené na co nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Můžou to být různé pevné tepelněizolační podprahové profily, vakuová izolace apod. Vždy bych však pátral po pravdivých referencích skutečných uživatelů a jejich použití bych určitě zkonzultoval s nezávislým specialistou. Může to být pro Váš dům zbytečně neekonomické řešení.

NORMA

Samozřejmě normativní hodnoty maximálních přípustných tepelných mostů u novostavby jsou uvedeny v českých státních normách. Chcete-li se o této problematice dozvědět opravdu detailní informace, nahlédněte do nich. Uvádí se zde přesné výpočty jednotlivých typových situací apod. Tyto vědecké postupy se využívají například při návrzích pasivních a nízkoenergetických domů.

Líbí se Vám články, které na našem webu zdarma publikujeme? Pokud ano, můžete naší práci podpořit zakoupením některých publikací z naší nabídky.