Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Jak opravit dřevěnou podlahu

V následujícím článku se budu zabýbat rekonstrukcí dřevéné podlahy. Jak opravit starou podlahu původními technologiemi? Co zachovat a co již příjde vyhodit? Přečtěte si publikaci rekonstrukce domu a načerpejte inspiraci před samotnou rekonstrukcí.

Oprava dřevěné prkenné podlahy

Oprava zanedbané dřevěné podlahy je nezbytnou součástí každé důkladné rekonstrukce domu. Obzvláště zatékalo-li do domu a dřevěné podlahy máme i v přízemí, dá se jejich napadení s velkou pravděpodobností očekávat. Ve dvacátém století se rozmohl nešvar, který devastaci dřevěných podlah významně uspíšil. Dřevěné podlahy se začaly zakrývat jednolitými materiály, které zakrátko způsobily destrukci nevětraného dřeva, které začalo hnít a trouchnivět. Jednalo se především o plošnou pokládku lina nebo celoplošných neprodyšných koberců.

Při rekonstrukci nejprve odstraníme nánosy vrstev nad prkny a pak zjistíme stav dřevěných podlahových konstrukcí. Vytrhneme jedno prkno a zkontrolujeme jeho stav. Největší degradace se dá očekávat v místech, kde je podlaha v kontaktu s obvodovou zdí. Všechny ztrouchnivělé a silně napadené dřevěné prvky vytrháme nebo vyřízneme.  Objevíme-li chomáče dřevokazných hub, odstraníme s napadeným dřevem taktéž část násypu. Dřevomorkou mohou být napadeny také přilehlé omítky. Jsou-li omítky napadané a při poklepu vyluzují dutý zvuk, otlučeme je až na zdravou vrstvu. Zdivo pak očistíme ocelovým kartáčem a veškeré zbytky napadených konstrukcí odstraníme. Celou situaci pak nejlépe posypeme vápnem a aplikujeme přípravek proti biologickým škůdcům.

Kvalitní suchý a prosetý násyp naneseme v celé ploše asi o 8 cm níže, než bude finální povrch podlahy. Jako násyp lze použít různé drcené keramické směsi přímo k tomu určené. Do takto připraveného násypu vložíme dobře naimpregnované polštáře – dřevěné trámky, na které přibijeme nová podlahová prkna či palubky. Konce polštářů se mohou položit na asfaltový pás, aby se prodloužila jejich životnost. Polštáře, které jsou v osových vzdálenostech okolo 1 m, by se neměly dotýkat stěn. Krajní polštář rovnoběžný se stěnou by měl být od ní vzdálen cca 5 cm. Nejdříve položíme oba krajní polštáře, které srovnáme vodováhou do roviny, kterou potřebujeme. Staré domy mají podlahu zpravidla více či méně zkosenou, s čímž je potřeba počítat a podlahu, pokud možno, vrátit do původního stavu, abychom nemuseli měnit výšky u prahů dveří. Mezi usazené krajní polštáře osadíme ostatní polštáře tím způsobem, abychom všechny jejich hřebeny dostaly do jedné roviny. Pak dosypeme a udusáme násyp mezi polštáři tak, aby byl mírně vzdutý a prkno se o něj mezi polštáři opíralo. Ideálně tím předejdeme možnému vrzání podlahy.

Tradiční prkenná podlaha je tvořena prkny, která se kladou na sraz nebo na péro a drážku. Kvalitní položení prkenné podlahy je doménou zručného truhláře. Postupuje se přibližně takto:

Nařežou se jednotlivá prkna na rozměr přibližně o 1 cm menší, než je šířka místnosti. Poté se zatluče první krajové prkno do každého polštáře dvěma hřeby. Následně se přiloží tři prkna a vedle nich se ve vzdálenosti několika centimetrů přitlučou do polštářů tesařské skoby – tzv. kramle. Stačí nám přitlouct kramle do dvou polštářů. Pak již můžeme pomocí klínů, zasazených mezi hranu prkna a čelo skoby prkna, přitáhnout pevně k sobě a přitlouct k podlahovým polštářům. Další postup je stejný. Skoby se vytáhnou, přiloží se další tři prkna a postup se opakuje až do doby, kdy jsou prkna po celé ploše místnosti. Úzkým hrotem se poté přitlučou hřebíky tak, aby byly zapuštěny a drobné nerovnosti mezi prkny se mohly přebrousit. Posledním truhlářským krokem je přibití podlahových lišt po obvodu místnosti, čímž zakryjeme spáru mezi koncem prkna a zdivem.

Finální vrstva laku

Při pokládání podlahy prkny s pérem a drážkou postupujeme podobným způsobem. Násyp a rozmístění polštářů je stejné jako u podlahy tvořené prkny na sraz. Prkna začneme pokládat od stěny tak, že strana prkna s pérem bude směrem ke stěně. Další prkna osazujeme a dotahujeme klíny, přičemž každé zvlášť přibijeme do drážky tak, aby hřebíky nebyly vidět. Při práci je potřeba určité zručnosti, abychom pohledové části prken nepoškodili.

Výměna dřevěné podlahy

Jak je vidět na obrázcích níže, někdy je nutné přistoupit ke kompletní výměně podlahy. Veškeré dřevěné části podlah byly i s náspem odstraněny. Jednalo se o dřevěné podlahové trámy, tzv. polštáře a podlahová prkna. Násep kontaminovaný hnilobou byl odvezen a vyhrabán až na rostlý terén. Stará podlaha tvořená cihlami a dlaždicemi byla také odstraněna. Obnažená zem byla zavezena novým štěrkem. Ten byl udusán a následně byl zavezen betonovým potěrem, který byl vyrovnán do požadovaných rovin. Na tento betonový povrch byla aplikována asfaltová hydroizolace v maximálním mořném rozsahu. Všechny instalace v podlahách již byly v těchto fázích stavby hotové.

Vrzající podlaha

Vrzající podlaha signalizuje použití příliš slabých prken, nedostatečnou výšku náspu nebo například příliš velké vzdálenosti profilů, ke kterým je podlaha přibitá. Nahnilá prkna se vyskytují především v místnostech s vývody vodovodu. U opuštěných domů hnijí nejvíce podlahy pod okenními otvory, skrze které zatéká.  Nahnilá podlaha vydává dutý zvuk, prohýbá se nebo tmavne. Při výměně části podlahy vyřízneme napadenou část prkna od polštáře k polštáři, abychom nové prkno mohli snadno přitlouci. Nahnilou část polštáře odstraníme a nastavíme také. Při zásahu je vhodné vyměnit i část náspu, který bude nejvíce kontaminován dřevokaznými biologickými škůdci. Napojení nové a staré části podlahy důkladně natřeme přípravkem proti hnilobě. Nová prkna v podlaze vybrousíme tak, aby splynuly s rovinou staré podlahy. Každá stará podlaha má mezery, které když se příliš rozšíří, můžeme vyplnit úzkými lištami, které zabrousíme. Jsou-li trhliny úzké, a přesto nám vadí, můžeme použít k jejich vyplnění vhodný tmel.

U vlysů a parket je důležité, abychom dodrželi při pokládání dilatační spáru od stěny cca 2 cm. Při náhlé vlhkostní změně, která může nastat například vodovodní havárií nebo při pokládce na nedostatečně vysušený podklad, by jinak mohlo dojít ke zkroucení podlahy vlivem jejího objemového nárůstu. Vrzání vlysové podlahy může být způsobeno položením vlhkých vlysů, které následně vyschly a vytvořily se mezi nimi spáry. Abychom vrzání zabránili, měli bychom zamezit častým vlhkostním výkyvům, které žádné dřevěné podlaze neprospívají. Mezery mezi vlysy můžeme řešit obdobným způsobem jako u prkenných podlah – vytmelením nebo vložením úzkých dřevěných lišt do spáry.