Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Druhy překladů u zděných konstrukcí

Typy překladů

Nad okenními a dveřními otvory usazujeme překlady – vodorovné prvky, které nám přenesou zatížení konstrukcí nad oknem či dveřmi do ostění a svislých nosných konstrukcí. Překlady lze používat monolitické nebo prefabrikované. Monolitické překlady nad okenními a dveřními otvory se často bední, armují a lijí společně s železobetonovým věncem nebo celou stropní konstrukcí. Prefabrikované překlady lze používat buď železobetonové na celou sílu zdiva, častěji se ale využívají systémové překlady.

Železobetonový překlad

Železobetonový překlad

Překlady z železobetonových prefabrikátů mají hranolový tvar. Kladou se přes otvory jak samostatně, tak především v sestavách dle tloušťky zdi. Kromě jednoduchých prvků ze železobetonu se vyrábí i prefabrikáty, které mají na povrchu tepelně izolační vrstvu. Toto řešení napomáhá zamezení tepelných mostů. Prefabrikát s tepelně izolační vrstvou se ukládá tak, aby izolace navazovala co nejtěsněji na výplň otvoru. Tyto překlady se ukládají do lože z cementové malty, a to s předepsaným uložením 140 či 215 mm na obou stranách (dle délky překladu).

Ocelové překlady

Ocelové překlady

Nejčastěji jsou tvořeny válcovanými „I“ nosníky. Využívají se především na větší rozpětí nebo při rekonstrukcích. Uložení nosíku je min. 150 mm. U méně únosného zdiva je pod koncem traverzy nutné umístění betonového roznášecího bloku. Z požárních důvodů je třeba ocelové profily chránit obetonováním, obezděním nebo omítkou. Obvodové překlady musí být doplněny tepelnou izolací, aby se předešlo tvorbě tepelných mostů. S výrazně rostoucí cenou ocelových stavebních prvků se toto konstrukční řešení stává ekonomicky neefektivní (2022).

Cihelné systémové překlady

Cihelné systémové překlady

Kromě univerzálních překladových prvků se vyrábí i specializované doplňující prvky (tvarovky) k systémovým tvárnicím. Svým tvarem a rozměry odpovídají základním tvárnicím a vytváření ucelenou stavebnici. Setkáváme se s různými materiály dle používaného cihelného systému, nejčastěji keramobetonové či pórobetonové překlady. Při použití keramobetonových prvků se tyto stojaté prvky řadí vedle sebe podle tloušťky zdiva a pro tepelnou izolaci se mezi nimi vytvoří potřebná mezera. Pórobetonové překlady mohou být bez tepelné izolace, protože mají lepší tepelně-izolační vlastnosti. Velikost uložení je minimálně 250 mm na každé straně. Před uložením překladu je nutné připravit a vyrovnat zdivo. Následně z cementové malty udělat vyrovnaný podklad pro překlad.

Systémový překlad použitý u rekonstrukce domu