Pokud plánujete celkovou rekonstrukci bytu, pravděpodobně se nevyhnete i změně dispozice bytové jednotky, tak aby lépe vyhovovala soudobým požadavkům moderního bydlení a vašem životnímu stylu. Bourání příček, zvětšování otvorů, srovnávání podlahy je obvykle součástí obsáhlejší rekonstrukce.

V návaznosti na to vás před samotným budováním čekají bourací práce. Vždy před jejich započetím oslovte zkušeného odborníka, případně statika a nechte si od nich posoudit, zda navrhované změny jsou vzhledem ke statice domu možné. Případně navrhnou možná řešení, jak statiku nenarušit. Změny v nosných konstrukcí vždy podléhají úřednímu povolení. 

Ukázkový výkres bouraných konstrukcí

Po splnění všech zákonných požadavků, nezapomeňte uvědomit i SVJ, družstvo, společenství, sousedy, … Nejen kvůli hluku, prachu a zvýšenému pohybu cizích osob po okolí, ale i možným vnitřním stanovám, odstávkám aj.

S bouracími pracemi jde ruku v ruce i velké množství odpadu a stavební suti. S tím je nutno počítat ještě v rámci plánování. Zajistit jeho likvidaci, případně uliční zábor pro mobilní kontejner apod. Mezi stavební odpad patří cihly, beton, sklo, plasty, kovy, asfaltové směsi, dehet, keramiku, zeminu, štěrk, izolační materiály, ale také o barvy a obaly od barev, okenní rámy, kusy trubek nebo třeba kliku či wc mísu. Lze si najmout specializovanou firmu, která se o vše postará za nás. Nebo vše důsledně třídit, balit zvlášť do pytlů a odvážet do sběrného dvora. Zde je potřeba si zjistit podmínky jednotlivého sběrného místa. Někde může být odevzdání odpadu objemově omezeno, případně není sběrným dvorem akceptováno. 

CO PATŘÍ DO STAVEBNÍHO ODPADU:

  • cihla, beton, sklo, plast kov
  • asfalt, dehet, keramika, zemina, štěrk
  • izolační materiály
  • obalové materiály
  • okna, dveře, trubky, kování, sanita, …

Když máme důkladně připravený proces, můžeme zahájit bourání. Berte v potaz, že bourací práce patří mezi zvýšené nebezpečí ve stavebnictví. Lze se do něho pustit svépomocí či jej svěřit stavební firmě. 

Úklid stavební suti

V prvním kroku si vše řádně přeměřte a vyznačte části, které přijdou zbourat a sestavte si technologický postup. Ten musí obsahovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovní postupy pro jednotlivé pracovní činnosti, způsob odstraňování materiálu, způsob svislé a vodorovné dopravy, skladování materiálu, zajištění staveniště a pracoviště, použití pomocných stavebních konstrukcí – lešení a podpěr, zajištění inženýrských sítí, použití prozatímních rozvodů energií, stanovení osobních ochranných pracovních prostředků.

Dočasná skládka stavební suti připravená k odvozu do sběrného dvoru.

Při ručním bourání vždy postupujte s ohledem ke gravitaci, tudíž od shora dolů. Suť průběžně odklízejte, omezíte tak nadměrnou prašnost, nebezpečí úrazu či přetížení podlahy. V případě suti obsahujicí azbest, dbejte zvýšené pozornosti a postupujte podle stanov pro nakládání s azbestem.

Po dokončení všech bouracích prací je třeba provést řádný úklid a odvést veškerý stavební odpad ze staveniště, které je nyní připraveno na další fázi – novou výstavbu.