Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Statika- statická část projektu

V tomto článku popisujeme, co by měl obsahovat správně zpracovaný projekt statické části dokumentace pro stavební povolení. Pokud máte zájem o více informací ohledně stavby rodinného domu, může Vás na cestě za vysněným domem doprovázet přehledně strukturovaný průvodce Stavba domu svépomocí.

Projekt statiky, někdy nazývaný „konstrukční část projektu“, se zabývá nosnými konstrukcemi navrhovaného domu. Jeho součástí bývají výkresy základů, stropní desky, krovu a s nimi související detaily. Tak jako v jiných částech stavební dokumentace je i v části statika obsažena příslušná technická zpráva. Správný projekt statiky obsahuje taktéž výpočty, na základě kterých statik navrhl konkrétní profily a rozměry konstrukčních prvků.

Výkresy základů nám říkají, jaké rozměry základy mají, jak jsou jejich jednotlivé části vysoké, konkretizují druh materiálu (u betonu jeho typ a frakci plniva) a společně s koordinační situací určíme jejich přesnou polohu na pozemku. Výkres je v podstatě pohled do bednění, kde jsou zpravidla čárkovanou čarou znázorněny budoucí nosné stěny.

Výkres stropní desky

Výkres stropní desky znázorňuje uložení všech konstrukčních prvků, které se ve stropní desce nacházejí. Pakliže statik ve spolupráci s architektem a klientem vybrali řešení stropu z keramických vložek, bude na výkresu znázorněna každá jednotlivá vložka včetně nosníků, jejich výměn, přídavné výztuže, betonu a dalších eventuálních konstrukcí. Rozměry domu by měly být ideálně navrženy tak, aby nebylo nutné keramické vložky půlit, či navrhovat nesystémová řešení. Vždy je výsledný návrh průnik mnoha veličin a každá konstrukční komplikace by měla být smysluplně odůvodněna. Ve výkresu stropní desky by měly být znázorněny důležité prostupy jako například otvor pro komínové těleso, stoupačky nebo jiné instalace. Jejich dodatečné proražení je možné, avšak poměrně pracné, a tedy nákladné.

Výkres krovu nám dá informaci o umístění jednotlivých prvků vůči stěnám objektu, o profilech použitých prvků a typu dřeva. U klasického rodinného domu zde najdeme krokve, kleštiny, vazníky a pozednice.

Výkres detailů

Výkres detailů dopodrobna popisuje všechny situace napojení jednotlivých nosných konstrukcí. Jedná se například o napojení vrcholku krokví, kde jsou popsány typy spojů včetně dimenze šroubu, situaci kolem pozednice včetně výkresu výztuže věnce, její ukotvení a napojení krokve, dále je zde například znázorněn detail čela vybetonovaného prostupu ve stropní desce pro schodiště, nebo uložení stropu na štítovou stěnu. Je zde popsán typ navrhovaného betonu, typ betonářské výztuže, oceli, dřeva, svorníků nebo krytí výztuže.