Venkovský dům

Rodinné domy, knihy o stavbě a rekonstrukci

Hydrogeologický průzkum a hladina podzemní vody

Abyste snížili pravděpodobnost koupě nevhodného stavebního pozemku, je dobré znát hydrogeologické podmínky lokality. K tomu Vám může pomoci odborný průzkum parcely. Kupte si knihu Stavba domu svépomocí a získáte přehled o posloupnosti jednotlivých etap stavby domu.

Co je to hydrogeologický průzkum / posudek?

Hydrogeologický průzkum je odborný dokument, který budete pravděpodobně potřebovat v projekčních fázích stavby domu. Hydrogeologické poměry bývají již dostatečně prozkoumány, a tak se poptejte na příslušném stavebním úřadě, zda již průzkumem dostačujícím pro Vaši parcelu náhodou nedisponují. Hydrogeologický průzkum je potřeba především pro projekt zdravotechniky, který se zabývá rozvody kanalizace a vody. Dále je možné na základě hydrogeologických poměrů přizpůsobit drenáž kolem základů. Konstrukce drenáže je pak součástí stavební části projektové dokumentace.

Výřez z hydrogeologické mapy

Hydrogeologický průzkum se zpracovává pro:

  1. Studnu. V případě, že máte v plánu vrtat studnu, budete potřebovat od stavebního a vodohospodářského úřadu povolení. K tomu potřebujete hydrogeologický posudek, který zkoumá kvalitu vody a vliv plánované studny na okolní hydrogeologické poměry v lokalitě. Zpracovatel průzkumu Vám také doporučí vhodné místo pro vrt.
  2. Vrt tepelného čerpadla. Vrt pro teplená čerpadla země-voda a voda-voda patří do kategorie vodohospodářských staveb. Jedná se tedy o stejný proces jako v případě vrtu u studny.
  3. Vsakovací poměry parcely. V případě likvidace dešťových vod vsakem. Tento způsob je v dnešní době podporován, jelikož zvyšuje přirozenou retenční schopnost krajiny a funguje tudíž jako protipovodňové opatření. Samotné posouzení bývá řešeno v rámci projektu vsakovací jímky, nebo jiného technického objektu.
  4. Vsakování vyčištěných odpadních vod. Stejný případ nastává tehdy, musíme-li se s odpadními vodami vypořádat sami z důvodu absence veřejné kanalizace. Tento posudek bývá součástí projektu pro čističku odpadních vod.

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody různě kolísá v závislosti na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších faktorů je stav vody ve vodním toku a především množství dešťových srážek. Hladina spodní vody je v poslední době velmi diskutované téma. Celkové množství srážek za rok příliš nekleslo, ale změnila se jejich pravidelnost. Srážky začaly padat v delších intervalech, zato daleko vydatnější. Fenomén přívalových dešťů u nás již není vzácností. Efekt je ten, že abnormální množství vody odteče a nestihne se vsáknout. Krajina tak zadrží méně vody a hladiny podzemních vod setrvale klesají. Aktuální stav hladiny podzemní vody lze pozorovat na webu českého hydrometeorologického ústavu.

Hladiny podzemních vod se hlídají a jsou chráněny zákonem. Špatně se však hlídají odběry podzemních vod u mělkých vrtaných studní rodinných domů. Obzvlášť v létě se může stát, že v suchém období Vám soused například napouštěním bazénu odčerpá vodu tak, že její hladina klesne pod úroveň Vašeho čerpadla.

Kritický stav hladiny podzemní vody pro září 2018

Řešení problému s vysokou hladinou spodní vody na parcele

Hladina podzemní vody je rozhraní mezi saturovanou a nesaturovanou zónou v horninovém prostředí. Podrobný popis tohoto geofyzikálního jevu najdete ZDE .

Hladina podzemní vody je rozhraní mezi saturovanou a nesaturovanou zónou v horninovém prostředí. Základem pro prevenci budoucích problémů s vodohospodářskými poměry na parcele je zpracování kvalitního hydrogeologického průzkumu. To platí obzvláště pro lokality, u kterých se periodicky opakuje vysoká míra podmáčenosti. Vysoká míra zamokřenosti parcely však může být celoroční, a je potřeba tento handicap brát při rozhodování o koupi v potaz. Na základě kvalitního rozboru lze již v projektových fázích stavby zvolit vhodný typ meliorizačního systému – drenáže. Typ půdy na Vašem pozemku lze předběžně odhalit na tomto webu Geologické poměry najdete v on-line dostupných mapách zde .

Před koupí pozemku je vhodné si pozvat odborníka. Podmáčené půdy prozradí typ zeleně, její vzrůst atd. V neposlední řadě je spolehlivou formou průzkumu kontakt s místním obyvatelstvem, které nejlépe ví, kudy voda v krajině teče.

Výřez z půdní mapy

Hlavní příčiny zamokřenosti pozemku:

  1. Pravidelné klimatické faktory – tání sněhu, deště
  2. Nahodilé zamokření – povodně
  3. Hydrogeologické aspekty lokality – vysoká hladina podzemní vody
  4. Místní podmínky – zvýšená hladina vodního toku

Různá řešení snižování zamokřenosti pozemku

Nejefektněji se hladina podzemní vody na parcele sníží pomocí melioračního sytému. Nejedná se o nikterak komplikovanou konstrukci. Podle projektu se do příslušné hloubky vyhloubí drenážní rýhy, které se vystelou geotextilií a vysypou štěrkem, na který se položí drenážní trubky. Ty se poté zasypou štěrkem, který se přiryje geotextilií. Na závěr se rýhy zasypou zeminou a místa se udusají. V příslušných místech je potřeba umístit revizní šachty.

V rámci efektivního snižování hladiny podzemní vody je možné navrhnout na parcele vodní plochu, do které bude drenážní systém odveden. Ta může mít podobu například okrasného rybníčku.

Drenážní systém kolem domu podrobněji popisujeme v tomto článku.

Vsakování dešťové vody

Na každém stavebním pozemku je zákonnou povinností stavebníka vyřešit problém se vsakováním nebo odváděním dešťové vody. V dnešní době zvyšujících se období sucha je obzvlášť důležité klást důraz na správné hospodaření s vodou.

Dříve se pro vsakování dešťové vody využívaly tzv. štěrkové vsaky. Do výkopu s geotextilií se nasypal štěrk, skrze který se voda vsakovala. Dnes se již běžně využívají typové výrobky – vsakovací jímky, tunely nebo bloky. Jsou to většinou plastové konstrukce, které slouží jako zásobník vody, z kterého se voda pomalu vsakuje do okolního terénu. Dimenzi a umístění těchto podzemních konstrukcí navrhne projektant zdravotechniky.

KNIHA STAVBA DOMU SVÉPOMOCÍ VÁS NAUČÍ:

• Jak postupovat krok za krokem od výběru parcely, přes úřady až po finální práce na domě.

• Jak se zorientovat v nabídce, srovnat ceny a získat dostatečný přehled o stavebních materiálech.

• Pomocí názorných obrázků a fotek pochopit jednotlivé stavební etapy.

• Jaké jsou základní zásady při navrhování, což Vás připraví na spolupráci s projektantem.

• Jak napravit základní poruchy stavby.